Wiadomości:

W celu uzyskania informacji
o dostępie do The Polish Law Collection, prosimy skontaktować się z naszym biurem.

The Polish Law Collection - zbiór około 50 najważniejszych ustaw.

Polsko-angielski słownik terminów prawnych „PolTerm” z definicjami

 
 
Regulamin Serwisu
 

REGULAMIN
SERWISU „THE POLISH LAW COLLECTION”
(zwanego dalej Serwisem PLC)
www.polishlaw.com.pl
z zastosowaniem do umów zawartych
po 3 grudnia 2013 r.
Wersja nr 1/3.XII.13

§ 1. Serwis PLC

1. Serwis PLC jest administrowany i prowadzony przez Wydawnictwo Translegis.

2. Zasoby Serwisu PLC stanowią własność intelektualną Wydawnictwa Translegis.

3. Treść i funkcje zasobów oraz struktura wewnętrzna Serwisu PLC są określane przez Wydawnictwo Translegis, w tym podział zasobów na poszczególne dokumenty, tworzenie podzbiorów dokumentów o określonych nazwach. 

4. Serwis PLC wskazuje zarówno datę ostatniej aktualizacji, jak i datę stanu prawnego, przy czym daty te są różne, ponieważ dotyczą innych faktów i nie należy ich utożsamiać. 

5. Zasoby Serwisu PLC są aktualizowane niezwłocznie na podstawie właściwych źródeł wiedzy, zwłaszcza Dziennika Ustaw. Wydawnictwo Translegis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z informacji znajdujących się w zasobach Serwisu, ponieważ nie stanowią one urzędowego źródła prawa.

 6. Treści zasobów Serwisu PLC, w szczególności przekłady przepisów prawa polskiego na język angielski, nie mogą być w żadnym razie traktowane na równi z przepisami w języku polskim jako języku urzędowym organów powołanych do ich wydawania. W razie wątpliwości co do znaczenia pojęcia, zwrotu lub sensu fragmentu tekstu angielskiego tłumaczenia przepisu prawa polskiego rozstrzyga znaczenie analogicznych elementów źródłowego tekstu danego przepisu w języku polskim.

§ 2. Definicje 

 1. Wydawnictwo Translegis – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Wydawnictwo Translegis Maciej Kierzkowski pod numerem 216347, Regon 002151430.

2. Serwis PLC – serwis pod nazwą „The Polish Law Collection” udostępniający online angielskie tłumaczenia przepisów prawa polskiego na stronie www.polishlaw.com.pl zawierającej zasoby stanowiące własność Wydawnictwa Translegis.

3. Zasoby – całkowity zbiór dokumentów dostępnych w Serwisie PLC podzielony na podzbiory dokumentów.

4. Podzbiór dokumentów – zbiór dokumentów wyodrębniony z całkowitego zbioru dokumentów dostępnych w Serwisie PLC. 

5. Dokument – wyodrębniony akt prawny, słownik lub inna treść zasobów dostępna w Serwisie PLC w zapisie elektronicznym.

6. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu PLC i zarejestrowana w Serwisie PLC zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. Odwiedzający – osoba niezarejestrowana w Serwisie PLC, korzystająca z dostępu bezpłatnego.

8. Umowa – umowa między Wydawnictwem Translegis a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usług, określająca w szczególności zasady i zakres dostępu.

9. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna związana z Wydawnictwem Translegis umową na korzystanie z zasobów.

10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Translegis, polegająca na odpłatnym zapewnieniu dostępu na warunkach określonych w umowie.

11. Licencja – upoważnienie przez Wydawnictwo Translegis do korzystania z określonych zasobów w ramach dostępu zgodnie z postanowieniami umowy.

12. Konsument – osoba określona jako konsument w znaczeniu nadanym mu przez art. 221 Kodeksu cywilnego. 

13. Dostęp odpłatny – możliwość, uzyskana po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, korzystania z określonych zasobów lub dokumentów przy użyciu komputerów osobistych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

14. Dostęp bezpłatny – możliwość nieodpłatnego korzystania z określonej części zasobów lub dokumentów.

15. Aktywacja – umożliwienie przez Wydawnictwo Translegis dostępu odpłatnego.

16. Zamówienie – transakcja online lub oświadczenie podmiotu zamierzającego zawrzeć Umowę, składane na formularzu dostarczonym przez Wydawnictwo Translegis. co do treści umowy przygotowanej przez wydawnictwo w wyniku dokonania indywidualnych uzgodnień, określające warunki szczegółowe zawieranej umowy.

17. Stanowisko – komputer lub terminal korzystający z dostępu zgodnie z postanowieniami umowy.

18. Siła wyższa – okoliczność, wypadek lub zdarzenie niezależne od woli Strony i niedające się przewidzieć, takie jak klęska żywiołowa w wyniku działań natury lub zaburzeń życia zbiorowego w postaci wojny, strajku, zamieszek lub zniszczeń materialnych i rozległych awarii technicznych.

19. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta – dane znajdujące się na stronie internetowej www.polishlaw.com.pl.

§ 3. Dostęp odpłatny

1. Użytkownik korzysta z Zasobów po zalogowaniu się z użyciem swojego loginu i hasła. Akceptacja przez danego Użytkownika zasad korzystania z Serwisu PLC, określonych w aktualnie obowiązującym Regulaminie, następuje z chwilą pierwszego skorzystania z Zasobów.

2. Użytkownik jest identyfikowany przez adres e-mail,  Login ustalony dla danego Użytkownika w Serwisie PLC nie może być wykorzystywany do logowania się do Serwisu PLC przez inną osobę. Użytkownik może samodzielnie dokonywać zmiany swojego hasła dostępu i/lub loginu.

3. Login i hasło dostępu Użytkownika do Serwisu PLC ustala się podczas rejestracji, przy czym minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa haseł określa Wydawnictwo Translegis. Użytkownik powinien starannie zdefiniować bezpieczne hasło dostępu do Serwisu PLC i zachować je do swojej wyłącznej wiadomości. Wydawnictwo Translegis nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.

4. Na życzenie Użytkownika lub Klienta Wydawnictwo Translegis dokona zmiany loginu lub przydzieli nowe hasło dostępu do Serwisu PLC.

5. Przed rejestracją Wydawnictwo Translegis może przeprowadzić weryfikację podanego adresu e-mail oraz innych danych Użytkownika. W przypadku rejestracji Użytkownika po podaniu przez niego nieprawdziwych lub fikcyjnych danych, bądź w razie braku potwierdzenia przez niego aktualności lub poprawności jego danych, jak również w razie wykorzystania Dostępu niezgodnie z celem, dla którego został udzielony, w szczególności do celów komercyjnych, Wydawnictwo Translegis zastrzega sobie prawo do odmowy lub zawieszenia Dostępu do Zasobów.

§ 4. Dostęp bezpłatny

1. Wydawnictwo Translegis umożliwia Dostęp bezpłatny na zasadach i w zakresie przez siebie określonym.

2. Dostęp bezpłatny nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji ani aktywacji Odwiedzającego. 

3. Dostęp bezpłatny nie podlega ograniczeniu czasowemu. 

§ 5. Umowa o świadczenie Usług

1. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas określony w Zamówieniu.

2. Umowa obowiązuje przez okres rozpoczynający się od dnia podanego w Umowie.

3. W przypadku, gdy w Umowie nie podano dnia, od którego liczy się okres jej obowiązywania, okres ten zaczyna się od dnia Aktywacji przez Klienta lub pierwszego wskazanego przezeń Użytkownika, jednak nie później niż 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Umowa jest zawarta z chwilą dostarczenia do Wydawnictwa Translegis odpowiednio podpisanego Zamówienia na dostęp do określonych zasobów lub z chwilą otrzymania przez Wydawnictwo Translegis zapłaty za udostępnienie określonych zbiorów, podzbiorów i dokumentów. Za dostarczenie Zamówienia uważa się przesłanie go numer faksu lub adres e-mail podany w formularzu Zamówienia lub inną drogą uzgodnioną z Wydawnictwem Translegis.

5. Przed zawarciem Umowy Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i następnie przestrzegać jego postanowień po zawarciu Umowy w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

6. Po zawarciu Umowy niezwłocznie zostaje aktywowana Usługa.

7. Po użyciu linku aktywacyjnego lub z chwilą dokonania Aktywacji przez Wydawnictwo Translegis następuje Aktywacja Usługi. W chwili dokonania Aktywacji rozpoczyna się świadczenie Usługi.

8. Umowa określa liczbę Stanowisk, na które jest udzielany dostęp.

9. Zamówienie określa jednego lub więcej Użytkowników przez podanie ich danych wskazanych przez Wydawnictwo Translegis.

10. Klient zobowiązany jest zapewnić uzyskanie zgody Użytkownika na przetwarzanie przez Wydawnictwo Translegis jego danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

11. Klient zobowiązany jest poinformować Użytkownika o treści Regulaminu oraz zapewnić przestrzeganie przez niego Regulaminu.

12. Użytkownicy wskazani przez Klienta działają w jego imieniu i na jego rachunek w zakresie ustalonych dla nich uprawnień. 

13. Instalacja na komputerze Użytkownika oprogramowania oferowanego przez Translegis wymaga akceptacji postanowień umowy licencyjnej w procesie instalacji oprogramowania. Na żądanie Klienta, Wydawnictwo Translegis udostępni treść takiej umowy licencyjnej przed zawarciem Umowy.

14. Wydawnictwo Translegis może udostępnić Klientowi lub Użytkownikowi określoną przestrzeń na serwerze wydawnictwa w celu dokonywania przez Klienta lub Użytkowników zapisu danych, w tym notatek. Klient lub Użytkownik odpowiadają za zgodność zapisanych treści z powszechnie obowiązującym prawem. Klient ponosi ponadto odpowiedzialność za treści umieszczone przez swoich Użytkowników.

15. Wydawnictwo Translegis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych (notatek i innych) zapisanych przez Klienta lub Użytkownika w udostępnionej przestrzeni na swoim serwerze, w tym utratę dostępu do takich danych w związku z zakończeniem obowiązywania Umowy.

16. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane Siłą Wyższą.

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulujące sposób zawarcia Umowy stosuje się odpowiednio do zmiany Umowy.

§ 6. Wymagania techniczne i gwarancje Dostępu

1. Uzyskanie Dostępu uwarunkowane jest spełnieniem przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) dostępu do Internetu,

b) indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail), w celu identyfikacji Użytkownika,

c) przeglądarki internetowej, rozdzielczości monitora oraz dodatkowych komponentów, których minimalne wymagania określono na stronie internetowej www.polishlaw.com.pl.

2. Wydawnictwo Translegis gwarantuje Dostęp w czasie i na warunkach określonych w Umowie, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:

a) okresów wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez operatora sieci, z której korzysta Klient,

b) okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań podmiotów i osób trzecich, za które Wydawnictwo Translegis nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),

c) okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

§ 7. Licencja

1. Udzielenie przez Wydawnictwo Translegis Dostępu jest równoznaczne z udzieleniem Licencji. 

2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Licencja upoważnia do korzystania z określonej w Umowie części Zasobów, w tym w działalności zarobkowej i zawodowej. 

3. Licencja ma charakter odpłatny, niewyłączny, bez prawa udzielania sublicencji i obowiązuje na czas określony, równy okresowi obowiązywania Umowy.

4. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, Licencja obejmuje upoważnienie do korzystania z Zasobów przez Klienta lub Użytkowników wskazanych przez niego w zakresie określonej Umową liczby Stanowisk.

5. Upoważnienie wynikające z Licencji nie obejmuje prawa do podejmowania któregokolwiek z poniższych działań: 

a) adaptacji, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu Licencjodawcy, za wyjątkiem działań polegających na testowaniu oprogramowania oraz osiągnięciu współdziałania w sposób i w zakresie, w którym do tego typu czynności upoważniają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

b) kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania Dokumentów lub bazy danych, bądź ich fragmentów za wyjątkiem kopiowania, utrwalania bądź rozpowszechniania pojedynczych Dokumentów lub ich części w zakresie uzasadnionym potrzebami działalności prowadzonej przez Klienta;

c) udzielania dostępu do serwisu Zasobów osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

d) dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Wydawnictwa Translegis;

e) utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu PLC, za wyjątkiem sporządzania wydruków i zapisów wyłącznie na własne potrzeby w zakresie uzasadnionym potrzebami działalności prowadzonej przez Klienta;

f) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, obrotu utrwalonymi egzemplarzami oraz rozpowszechniania w dowolny sposób utworów bądź fragmentów utworów, do których majątkowe prawa autorskie przysługują Wydawnictwu Translegis, a także doboru, układu i zestawienia zawartości Serwisu PLC.

8. Podejmowanie działań określonych w ust. 7 bez wyraźnego zezwolenia Wydawnictwa Translegis 

stanowi naruszenie praw wyłącznych Wydawnictwa Translegis i może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się takich działań.

§ 8. Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje związane ze świadczeniem Usług. 

2. Składanie reklamacji odbywać winno się drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.

3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut świadczenia Usług przez Wydawnictwo Translegis niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Umowie. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag oraz dane Klienta lub, o ile zasadne, Użytkownika wskazanego przez niego. 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od czasu przekazania Wydawnictwu Translegis wszelkich danych niezbędnych do analizy zasadności zgłoszenia. W razie takiej konieczności Wydawnictwo Translegis zwróci się do zgłaszającego o odpowiednie uzupełnienie danych zawartych w reklamacji. 

6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 5, Wydawnictwo Translegis poinformuje o tym zgłaszającego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. 

7. W przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument, mają ponadto zastosowanie poniższe zasady: 

a) przedmiotem reklamacji może być również zarzut nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczonej Usługi; 

b) Klient może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu w siedzibie Wydawnictwa Translegis;

c) za dzień wniesienia reklamacji: 

– pisemnej – przyjmuje się datę wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Wydawnictwa Translegis; 

– telefonicznej – przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Wydawnictwa Translegis; 

– faksem – przyjmuje się datę wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego na numer faksu; 

– drogą elektroniczną – przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej;

– ustnie do protokołu – przyjmuje się datę sporządzenia protokołu; 

d) po wniesieniu reklamacji Klient otrzymuje nie później niż w terminie 7 dni pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Klienta Wydawnictwo Translegis jest zwolnione z obowiązku potwierdzania jej wniesienia;

e) zobowiązanie do zapłaty przez Klienta należności, która może być przez niego kwestionowana, zostaje zawieszone od chwili wniesienia reklamacji, spełniającej wymagania określone powyżej, do momentu jej rozpatrzenia;

f) Wydawnictwo Translegis udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie reklamację uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Klienta;

g) Klient uprawniony jest do skierowania sprawy stanowiącej przedmiot reklamacji na drogę postępowania przed sądem powszechnym niezależnie od toku i wyniku postępowania reklamacyjnego.

h) W przypadku uznania reklamacji Wydawnictwo Translegis zaspokoi wszystkie uznane roszczenia Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

8. Dane teleadresowe Wydawnictwa Translegis do celów obsługi reklamacji podane są na stronie www.polishlaw.com.pl. 

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Poprzez fakt złożenia Zamówienia, rejestracji w Serwisie PLC, a także rozpoczęcia faktycznego korzystania z niego Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo Translegis jego danych, w tym danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Zamówieniu. lub karcie rejestracji Użytkownika. Klient zapewni zgodę swoich Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Wydawnictwo Translegis i zwolni je od wszelkich roszczeń związanych z przetwarzaniem danych tych Użytkowników, chyba że przetwarzanie odbywa się w sprzeczności z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Jako administrator zbioru danych osobowych, Wydawnictwo Translegis zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wyłącznie dla celów określonych w ust 1. 

3. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient lub Użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, zawieszenia lub wstrzymania ich przetwarzania bądź ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 10. Wynagrodzenie i płatności

1. Z tytułu świadczenia Usług Wydawnictwu Translegis przysługuje wynagrodzenie określone w Umowie.

2. W braku szczególnych uzgodnień w Umowie w zakresie wynagrodzenia obowiązują stawki zawarte w aktualnie obowiązującej ofercie Wydawnictwa Translegis.

3. Wydawnictwo Translegis będzie publikować na stronie www.polishlaw.com.pl informację o aktualnie obowiązującym wynagrodzeniu za Dostęp do Dokumentów.

4. Zawarcie Umowy nie rodzi po stronie Klienta roszczenia o utrzymanie przez Wydawnictwo Translegis wynagrodzenia za uzyskanie Dostępu do Zasobów nie objętych Umową na poziomie aktualnym w dniu zawarcia Umowy.

5. Faktury VAT Wydawnictwa Translegis będą wystawiane i doręczane w terminie przewidzianym prawem. Klient winien podać wszelkie wymagane prawem dane niezbędne do wystawienia i doręczenia mu faktury. 

6. Klient zobowiązany jest do dokonywania płatności za Usługę w kwocie i terminach określonych w Umowie.

7. W przypadku trzydziestodniowego opóźnienia w zapłacie wymagalnej wierzytelności Wydawnictwa Translegis, wynikającej z Umowy, Wydawnictwo Translegis ma prawo powstrzymać się od świadczenia wszystkich Usług objętych Umową, chyba że Klientem jest Konsument. Warunkiem wznowienia świadczenia Usług jest zapłata zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

§ 11. Rozwiązanie umowy

1. Klient, który jest Konsumentem może, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zawierając umowę na odległość, odstąpić od Umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, pod warunkiem jednak, że do tego czasu nie zostanie dokonana Aktywacja.

2. W razie naruszenia przez Klienta niebędącego Konsumentem postanowień Regulaminu, w tym warunków Licencji lub praw autorskich Wydawnictwa Translegis do bazy danych lub oprogramowania, wydawnictwo może Klientowi wypowiedzieć umowę  ze skutkiem natychmiastowym.

3. W przypadku, gdy Klient posiada status Konsumenta, Wydawnictwo Translegis może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia warunków Licencji, bądź trzydziestodniowego opóźnienia z zapłatą wymagalnej wierzytelności wynikającej z Umowy i nieuregulowania należności pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty, zawierającego powiadomienie o zamiarze rozwiązania Umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

§ 12. Zmiana Regulaminu

1. O wszelkich zmianach Regulaminu Wydawnictwo Translegis zawiadomi Klienta z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na adres e-mail lub pocztą.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient uprawniony jest do rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie takie uznaje się za skutecznie złożone wyłącznie, jeżeli zostanie dostarczone do Wydawnictwa Translegis na piśmie w terminie 14 dni od dostarczenia Klientowi informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem dokonanych zmian lub dostarczeniem Regulaminu w nowym brzmieniu.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem dokonanych zmian lub dostarczeniem Regulaminu w nowym brzmieniu zgodnie z ust. 1, chyba że późniejszy termin wynika z treści takiej informacji.

4. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, w zakresie zmian Regulaminu poniższe postanowienia mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami Regulaminu: 

a) Wydawnictwo Translegis powiadomi Klienta o każdej planowanej zmianie w Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem tych zmian w życie, przesyłając informację o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem dokonywanych zmian lub dostarczeniem Regulaminu w nowym brzmieniu.

b) Klient, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie takie uznaje się za skutecznie złożone, wyłącznie jeżeli zostanie dostarczone do Wydawnictwa Translegis na piśmie w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o planowanej zmianie Regulaminu, zgodnie z pkt.  a. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawnictwa Translegis tylko 

części wynagrodzenia odpowiedniej do okresu rzeczywiście świadczonej na jego rzecz Usługi. Nadpłacona przez Klienta kwota podlega zwrotowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Wydawnictwa Translegis oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez Klienta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Klienta na piśmie. W związku ze skorzystaniem przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wydawnictwu Translegis nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Klienta. 

c) Klient nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt. b w przypadku, gdy konieczność zmiany Regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

d) Jeżeli Klient nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i nie rozwiąże Umowy w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o planowanych zmianach, będzie on związany postanowieniami zmienionego Regulaminu, począwszy od dnia ich wejścia w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo Translegis.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Wydawnictwa Translegis, jak również na stronie internetowej www.polishlaw.com.pl. Dotyczy to również wszelkich zmian Regulaminu. 

2. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami zawartymi w Zamówieniu, pierwszeństwo mają te ostatnie.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

4. Żadna ze Stron nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, Wydawnictwo Translegis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe: 

a). z niezgodnego z Umową korzystania z Zasobów; 

b) wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu i hasła Klienta lub Użytkownika, chyba że wynika to z winy Wydawnictwa Translegis; 

c) utraty danych spowodowanej awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Wydawnictwa Translegis.

6. Postanowienia ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy stroną Umowy jest podmiot mający status Konsumenta.

7. W przypadku niezgodności poszczególnych postanowień Regulaminu z aktualnie obowiązującym Rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK, postanowienia te nie znajdują zastosowania w stosunku do Konsumentów.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.